Energetické úspory v bytových domech III

Chystá se vaše společenství vlastníků nebo bytové družstvo na zateplení fasády nebo snad výměnu oken a dveří či nevyhovujícího zdroje vytápění? Potom doporučujeme zbystřit a seznámit se s nově vyhlášeným dotačním programem z Integrovaného regionálního operačního programu EU, který zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Takzvaná výzva byla vyhlášena v lednu letošního roku a týká se nemovitostí mimo území hlavního města Prahy. Takže Pražáci, je nám líto, pokračujte směle na jiné stránky, dál už byste četli zbytečně. Ostatní ať si v klidu čtou dál, času je dost. Výzva končí až v září 2021. Ve třetí dotační výzvě je tentokrát alokováno 3,5 miliardy korun. Získat lze pro jeden projekt až 90 milionů, maximálně však 40 % celkové investice, rozhodnete-li se zateplovat a 30 % na ostatní projekty, zejména na instalaci fotovoltaických systémů nebo výměnu zdroje ohřevu vody či vytápění. Příjem žádostí začal v únoru 2018 a skončí v listopadu 2019. Upozorňujeme, že rekonstrukce bytového domu nesmí být dokončena před podáním žádosti. Do výzvy tak nelze zahrnout zpětně rekonstrukce provedené v minulosti. Minimální výše dotace činí 300 tisíc korun, což znamená, že rekonstruovat musíte alespoň za 750 tisíc korun pro projekty na zateplení obvodových konstrukcí a 1 milion korun pro ostatní typy rekonstrukce.

Energetické úspory v bytových domech III

Kdo může žádat a jak?

Oprávněnými žadateli jsou tyto skupiny: vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb. A do čeho se můžete ve vašem domě pustit? Výzva je zejména určena na zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí budovy, což je zkrátka zateplení. Dále je možné do vašeho dotovaného projektu zahrnout instalaci zařízení pro rekuperaci vzduchu, výměnu kotle pro vytápění nebo pro ohřev vody. O dotaci lze požádat také při instalaci solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů. Zelenou dostaly i systémy využívající obnovitelné zdroje kombinující ohřev vody, topení a výrobu elektřiny.

Počítejte s tím, že spolu s elektronickou registrací žádosti budete muset doložit celou řadu dokumentace:

1. Plná moc

2. Zadávací a výběrová řízení

3. Podklady pro hodnocení

4. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

5. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

6. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

7. Položkový rozpočet stavby

8. Energetické hodnocení

9. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Zjednodušené a zpřesněné podmínky

Ovšem budiž úředníkům ke cti, že od minulé, v pořadí druhé výzvy, došlo v administraci žádosti k výrazným změnám. Vybíráme ty podstatné:

-jednoduchý krycí list jako součást podkladů pro hodnocení – úkolem krycího listu je snadno získat údaje pro vyhodnocení indikátorů a zároveň žadateli významně pomoci s výčtem indikátorů, které jsou povinné k výběru;

-oprávněným příjemcem je nově i bytové družstvo jako správce budovy. Tedy nikoli pouze jako výlučný vlastník, jak tomu bylo v předchozí výzvě;

-rozšíření způsobilých výdajů pro projekt v režimech mimo veřejnou podporu podle nařízení č. 651/2014 (tedy mimo režim „blokových výjimek) na celkové výdaje projektu zaměřené na snížení energetické náročnosti;

-změna (zmírnění) definice bytového domu - nově je definice v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a limitem tedy již nebudou 3 bytové jednotky. Nadále ale platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení. Ani nadále nebudou podpořeny objekty zapsané v katastru nemovitosti jako např. rodinné domy nebo víceúčelová stavba;

-společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby podnikající mohou nově za určitých okolností (bytový dům nebo některé jeho prostory nejsou pronajímány) žádat i mimo režim veřejné podpory a de minimis.

Pokud se do rekonstrukce pustíte, držíme palce, aby vše dopadlo dobře. Doplňujeme ještě důležité odkazy:

-elektronické podání žádosti

- obecná a specifická pravidla

- kontakty pro poskytování informací

Článek zpracován na základě dokumentu MMR ČR - 78. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III

(úvodní foto: ; foto: )


Mohlo by vás zajímat

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Když jsme mladí a zdraví a nastěhujeme se do krásného bytu ve třetím patře bez výtahu, nenapadne nás, že jednou může nastat situace, kdy se ocitneme v pasti, odříznuti od zbytku světa. Schody se stávají nečekaným problémem.

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Máte platnou smlouvu na pojištění nemovitosti? Děláte jistě dobře, protože případné škody pro vás mohou být likvidační. Jako klíčové se ale ukazuje, abyste tuto smlouvu dostatečně často aktualizovali a uváděli co nejpřesnější hodnotu pojišťované nemovitosti. Jen tak se vyhnete nepříjemnému zklamání při likvidaci škody.