Metrologie u vás doma

Vědní obor s tajemným názvem metrologie je přirozenou součástí našich všedních dnů. Přicházíme s ní běžně do styku, a aniž bychom si její přítomnost vůbec uvědomovali, stále ji využíváme.

Metrologie u vás doma

Metrologický zákon

V českém právním systému upravuje metrologické požadavky zákon č. 505/1990 Sb. Vyplývají z něj dva základní požadavky pro uživatele měřidel: vést evidenci používaných měřidel podléhající ověření a předkládat tato měřidla k ověření. Dále zajistit jednotnost a správnost měřidel a měření, čehož je dosahováno pomocí kalibrace. Samotný zákon také určuje, že měřidlo slouží k určení hodnoty měřené veličiny v nejrůznějších jednotkách, např. metr, watt, ohm, hertz, joule apod.

Metrologie a měřidla v našem každodenním životě

S měřidly se v každodenním životě setkáváme na mnohých místech – je jím váha na zeleninu v obchodě, policejní radar i půllitr na pivo. Doma pro naši osobní potřebu to mohu být nástěnné hodiny, krejčovský metr i kuchyňská odměrka. Pro zmíněná měřidla nevyplývají žádné zákonné povinnosti. Naopak se týkají měřidel umístěných v bytových domech i každé domácnosti – vodoměrů, měřičů tepla, plynoměrů, elektroměrů. U těchto přístrojů zodpovídá správce měřidla či vlastník objektu za jejich správné fungování i pravidelnou výměnu a kalibraci. Týká se to zejména zařízení pro poměrové měření tepla a vody, tj. indikátorů tepelných nákladů, vodoměrů a kalorimetrů.

Techem, spol. s r. o.

Ověřovací lhůty měřidel

Ověřovací lhůty ohledně správného fungování měřidel se přístroj od přístroje liší. Nejdelší lhůtu mají elektroměry se 16 lety, následují plynoměry s 10 roky, vodoměry s 5 lety a měřiče tepla se 4 roky. Ověřovací povinnosti nepodléhá pouze registrační technika na vytápění v bytech, tzn. indikátory vytápění. Zodpovídá za ně majitel objektu a nejedná se o měřidlo ve smyslu zákona o metrologii.

A kdo za ně vlastně zodpovídá?

Vlastník či správce měřidla dále zodpovídá za tyto úkony:

  • hradí náklady na pořízení,
  • instalaci
  • a provozování měřidla.

Platí náklady za periodické ověřování. Spadá na něj veškerá zodpovědnost, včetně pokut za neplnění povinností. Je dobře vědět, že údaje z měřidel s propadlým ověřením nelze nikdy použít pro fakturaci či rozúčtování nákladů. Proto je třeba důsledně dbát na to, aby všechna měřidla v domě měla platná ověření. Pokud máte pochybnosti o správné funkci měřidla, máte nárok kdykoli požádat správce měřidla o jeho úřední přezkoušení. Ten je povinen úřední přezkoušení zajistit do 30 dnů. V případě závady zajistit nápravu a uhradit náklady na přezkoušení. Avšak pokud bylo měřidlo vyhovující a bez poškození, jdou náklady za ověření za původním žadatelem.

Indikátor topných nákladů

Docela jiný postup se při podezření ze špatného fungování uplatňuje u indikátorů topných nákladů. Jelikož se nejedná o měřidlo, platí odlišné zásady a postupy. Případné přezkušování provádí výrobce (nebo smluvní laboratoř), přičemž postup přezkušování není závazně předepsán. Jelikož cena za přezkoušení bývá vysoká, přibližně okolo 30.000 Kč, je v praxi rozumnější přístroj rovnou vyměnit na náklad vlastníka objektu. Cena za nový přístroj obvykle nepřesáhne 500 Kč.

Techem, spol. s r. o.

Odkud metrologie přišla?

Původ a význam termínu metrologie je ve složení řeckých slov metron (měřidlo, míra) a logos (slovo, řeč). Jako disciplína je definována jako věda o měření a jeho aplikaci. Můžeme ji členit do dvou větví, metrologii vědeckou a metrologii užitou. Vědecká část metrologie zahrnuje výzkum a vývoj v oblasti etalonů (tj. stanovování základních fyzikálních konstant), metrologie užitá je jejím praktickým využitím v energetice, chemickém průmyslu, strojírenství, sklářství a ostatních průmyslových odvětvích a službách.

Nevíte jak na to? Obraťte se na odborného rozúčtovatele!

Protože nikdo z nás nemůže být odborníkem na všechno, obraťte se v případě otázek nebo pochybností na svého správce či odborného rozúčtovatele, a ti vám jistě doporučí optimální řešení pro váš dům.

Více o Techem, spol. s r. o.

Přečtěte si také: Co najdete na vyúčtování služeb?

Zkontrolujte si spotřebu vody v domácnosti

Zdroj foto: Techem, spol. s r. o.


Mohlo by vás zajímat

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Když jsme mladí a zdraví a nastěhujeme se do krásného bytu ve třetím patře bez výtahu, nenapadne nás, že jednou může nastat situace, kdy se ocitneme v pasti, odříznuti od zbytku světa. Schody se stávají nečekaným problémem.

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Máte platnou smlouvu na pojištění nemovitosti? Děláte jistě dobře, protože případné škody pro vás mohou být likvidační. Jako klíčové se ale ukazuje, abyste tuto smlouvu dostatečně často aktualizovali a uváděli co nejpřesnější hodnotu pojišťované nemovitosti. Jen tak se vyhnete nepříjemnému zklamání při likvidaci škody.