Co dělat, když si předseda SVJ dělá, co chce? | Problémy SVJ

Co dělat, když předseda vašeho SVJ neplní své zákonné povinnosti? Nesvolává shromáždění SVJ, nedovoluje nahlížet do dokumentů… Jak se takovému chování bránit?

Co dělat, když si předseda SVJ dělá, co chce? | Problémy SVJ

V nedávné době byl v pořadu Záhady Josefa Klímy odvysílán příběh jednoho pražského společenství vlastníků jednotek, kde se předseda SVJ rozhodl vzít věci do vlastních rukou a nakládat s prostředky a majetkem společenství vlastníků jednotek podle svého uvážení. Nesvolával shromáždění SVJ, všechna rozhodnutí nechal odhlasovat mimo shromáždění SVJ, tzv. per rollam, a nedovoloval vlastníkům nahlížet do dokladů společenství. Na žádosti o vysvětlení a výzvy vlastníků bytových jednotek argumentoval, že mu vlastníci přece vše odsouhlasili a není tedy třeba shromáždění SVJ konat. Je tomu skutečně tak? Jak se proti předsedovi SVJ mohou vlastníci bránit?

Má předseda společenství vlastníků jednotek povinnost svolávat shromáždění SVJ? Jak postupovat, když předseda SVJ shromáždění nesvolá?

Ano, dle § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, statutární orgán (předseda nebo výbor) svolá shromáždění nejméně jedenkrát za rok. Pokud statutární orgán shromáždění nesvolá, mohou tak učinit vlastníci jednotek mající více než čtvrtinu všech hlasů. Za současné situace mohou takto vlastníci vyhlásit i rozhodování per rollam.

Má vlastník právo na přístup k dokladům?

Samozřejmě, v souladu s § 1179 občanského zákoníku má vlastník jednotky právo seznámit se s hospodařením společenství vlastníků jednotek a nahlížet do smluv, účetních knih a dokladů SVJ u pověřené osoby. Toto právo nemůže být vlastníkovi statutárním orgánem upíráno. Pokud statutární orgán nereaguje na výzvy k předložení dokladů, je možné nárok na jejich předložení vymáhat soudní cestou. Takovými doklady se rozumí i hlasovací lístky z hlasování per rollam (viz §158a odst. 2 OZ účinného od 1. 1. 2021).

Jaké jsou právní cesty řešení situace, kdy předseda SVJ neplní řádně své povinnosti?

Pokud předseda SVJ či výbor SVJ nespravují dům a pozemek podle představ vlastníků, můžou je na shromáždění SVJ, případně hlasováním per rollam odvolat. Musí se ho účastnit nadpoloviční většina všech vlastníků, tj. musí být usnášeníschopné, a souhlas s odvoláním musí vyslovit většina přítomných. Navíc má každý člen statutárního orgánu povinnost vykonávat funkci s loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pokud tak nečiní, porušuje svou zákonnou povinnost péče řádného hospodáře a je osobně odpovědný za škodu způsobenou společenství. Takový nárok na náhradu škody může společenství vymáhat soudně.

Přečtěte si také:

Elektronické hlasování 21. století

Jak hlasovat mimo shromáždění, listinně nebo elektronicky?

Možnosti hlasování společenství vlastníků v současných podmínkách pandemie COVID-19 a nečastější pochybení při něm

Elektronickým hlasováním pomůžete omezit šíření nákazy koronaviru

Sousedé.cz - s námi máte domy v kapse

Vyzkoušejte přehlednou platformu pro společenství vlastníků. Ušetříte čas, peníze i nervy. S naším portálem SVJ lze dělat správu bytových domů tak, aby se všem dobře žilo. Jako předseda SVJ, výbor SVJ nebo správce SVJ oceníte zjednodušení práce v rámci SVJ. Nabízíme nejlepší online hlasování per rollam pro SVJ. Sdílení dokumentů SVJ a komunikace s vlastníky jednotek pro vás bude hračkou.

Zaregistrujte se a vyzkoušejte náš portál společenství vlastníků. Náš portál SVJ vám usnadní život. Mějte váš dům v kapse.

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.