Možnosti hlasování společenství vlastníků v současných podmínkách pandemie COVID-19 a nečastější pochybení při něm

Současná pandemická situace v České republice dopadla vzhledem k mimořádným opatřením na každého občana naší země. Nevyhnula se ani společenství vlastníků (dále jako „SVJ“) a v některých ohledech ztížila jejich fungování. Například hlasování bude muset být provedeno mimo shromáždění, tedy per rollem.

Možnosti hlasování společenství vlastníků v současných podmínkách pandemie COVID-19 a nečastější pochybení při něm

Lex covid

Společenství mají ze zákona povinnost rozhodnout o některých záležitostech, a proto by měla právnická osoba i v této krizové době jednat. Pokud stanovy společenství neumožňují hlasovat mimo shromáždění (tzv. „per rollam“), lze s účinností od 24. 4. 2020 hlasovat na základě ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „lex covid“) i bez explicitního uvedení tohoto způsobu právního jednání ve stanovách SVJ.

Tento akt moci zákonodárné lze pouze vyzdvihnout, jelikož absence možnosti takto se usnášet by mohla ochromit chod právnických osob na dlouhou dobu a ústit do dalších případných sporů. Dle lex covid upravuje provedení hlasování per rollam v případě, že není již obsažen ve stanovách SVJ, ustanovení § 1211 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Jak funguje hlasování per rollam?

Návrh usnesení oznamuje členům SVJ zpravidla statutární orgán pomocí provozovatele poštovních služeb. Společně s návrhem usnesení je na stejné listině ponechána možnost se kladně, nebo záporně k návrhu vyjádřit ve lhůtě 15 dnů od doručení. Následně členové SVJ elektronickou formu zašlou vyjádření na adresu výboru SVJ, který je po uplynutí lhůty k vyjádření vyvěsí v domě na nástěnku výsledek tohoto hlasování a rovněž je oprávněn vyrozumět vlastníky i elektronicky.

Nejčastěji přijatá usnesení mohou být v současnosti schvalování oprav v domě a případně rovněž i snižování příspěvku na správu domu a pozemku vzhledem ke skutečnosti, že často jednotlivým členům SVJ odpadl zdroj příjmu, anebo se podstatně snížil. Pokud má SVJ na bankovním účtu dostatečnou rezervu, může i toto být vstřícný krok v této nelehké situaci.

Nejčastější chyby při hlasování per rollam

Jednou z nejčastějších chyb bývá hlasování bez potřebných formálních náležitostí. Vlastníci často „hlasují“ pouze tím způsobem, že uvedou do textu e-mailu souhlas s navrženým usnesením. V případě sporu by však měl vlastník doložit, že souhlas skutečně podepsal, s uvedením data podpisu u textu na listině s návrhem usnesení a že označil možnost „souhlasím/nesouhlasím/zdržuji se“ u vyjádření se k návrhu usnesení.

Další častou chybou při hlasování per rollam je, že statutární orgán nezveřejnění dostatečné podklady před hlasováním o opravách/úpravách společných částí domu. Tato chyba následně způsobí, že členové SVJ nemohou hlasovat, jelikož nejsou schopni vyhodnotit kvalitu jednotlivých předložených nabídek například z důvodu, že nejsou kompletní.

Vzhledem k výše uvedenému lze označit způsob hlasování per rollam jako plnohodnotný zástup hlasování na shromáždění, pokud je však správně provedeno. Lze předpokládat, že tento způsob právního jednání budou SVJ do budoucna využívat více, nicméně je nutné mít na vědomí, že jeho správné provedení je pro platnost hlasování esenciální.

Kontakt na SVJ Právník

Vyzkoušejte hlasování online

Přečtěte si také:

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Elektronickým hlasováním pomůžete omezit šíření nákazy koronaviru

Jak hlasovat mimo shromáždění, listinně nebo elektronicky?

Elektronické hlasování 21. století

Online hlasování - účinný způsob, jak zachovat činnost a provoz nejen bytového domu!

Klasickému hlasování na schůzích nejspíš odzvonilo

Zdroj foto: Jumpstory.com


Mohlo by vás zajímat

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?