Možnosti hlasování společenství vlastníků v současných podmínkách pandemie COVID-19 a nečastější pochybení při něm

Současná pandemická situace v České republice dopadla vzhledem k mimořádným opatřením na každého občana naší země. Nevyhnula se ani společenství vlastníků (dále jako „SV“) a v některých ohledech ztížila jejich fungování. Například hlasování bude muset být provedeno mimo shromáždění, tedy per rollem.

Lex covid

Společenství mají ze zákona povinnost rozhodnout o některých záležitostech, a proto by měla právnická osoba i v této krizové době jednat. Pokud stanovy společenství neumožňují hlasovat mimo shromáždění (tzv. „per rollam“), lze s účinností od 24. 4. 2020 hlasovat na základě ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „lex covid“) i bez explicitního uvedení tohoto způsobu právního jednání ve stanovách SV.

Tento akt moci zákonodárné lze pouze vyzdvihnout, jelikož absence možnosti takto se usnášet by mohla ochromit chod právnických osob na dlouhou dobu a ústit do dalších případných sporů. Dle lex covid upravuje provedení hlasování per rollam v případě, že není již obsažen ve stanovách SV, ustanovení § 1211 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Jak funguje hlasování per rollam?

Návrh usnesení oznamuje členům SV zpravidla statutární orgán pomocí provozovatele poštovních služeb. Společně s návrhem usnesení je na stejné listině ponechána možnost se kladně, nebo záporně k návrhu vyjádřit ve lhůtě 15 dnů od doručení. Následně členové SV elektronickou formu zašlou vyjádření na adresu výboru SV, který je po uplynutí lhůty k vyjádření vyvěsí v domě na nástěnku výsledek tohoto hlasování a rovněž je oprávněn vyrozumět vlastníky i elektronicky.

Nejčastěji přijatá usnesení mohou být v současnosti schvalování oprav v domě a případně rovněž i snižování příspěvku na správu domu a pozemku vzhledem ke skutečnosti, že často jednotlivým členům SV odpadl zdroj příjmu, anebo se podstatně snížil. Pokud má SV na bankovním účtu dostatečnou rezervu, může i toto být vstřícný krok v této nelehké situaci.

Nejčastější chyby při hlasování per rollam

Jednou z nejčastějších chyb bývá hlasování bez potřebných formálních náležitostí. Vlastníci často „hlasují“ pouze tím způsobem, že uvedou do textu e-mailu souhlas s navrženým usnesením. V případě sporu by však měl vlastník doložit, že souhlas skutečně podepsal, s uvedením data podpisu u textu na listině s návrhem usnesení a že označil možnost „souhlasím/nesouhlasím/zdržuji se“ u vyjádření se k návrhu usnesení.

Další častou chybou při hlasování per rollam je, že statutární orgán nezveřejnění dostatečné podklady před hlasováním o opravách/úpravách společných částí domu. Tato chyba následně způsobí, že členové SV nemohou hlasovat, jelikož nejsou schopni vyhodnotit kvalitu jednotlivých předložených nabídek například z důvodu, že nejsou kompletní.

Vzhledem k výše uvedenému lze označit způsob hlasování per rollam jako plnohodnotný zástup hlasování na shromáždění, pokud je však správně provedeno. Lze předpokládat, že tento způsob právního jednání budou SV do budoucna využívat více, nicméně je nutné mít na vědomí, že jeho správné provedení je pro platnost hlasování esenciální.

Kontakt na SVJ Právník

Zdroj foto: Jumpstory.com

advokátní koncipient Vojtěch Opočenský z Advokátní kanceláře Ladislav Drha v Praze | 14. 10. 2020


Mohlo by vás zajímat

Jak hlasovat mimo shromáždění, listinně nebo elektronicky?

Občanský zákoník stanovuje v § 1207 odst. 1 povinnost konat zasedání shromáždění vlastníků alespoň jednou ročně. V současné době je však takové shromáždění nemožné zorganizovat, a to kvůli vládním nařízením omezujícím počet osob ve vnitřních prostorách staveb. Jak tedy postupovat?

Dlužníci ve společenství vlastníků

Neplatič příspěvků na správu domu a pozemku nebo záloh na služby s užíváním jednotky a společných částí domu může působit značné nepříjemnosti nejenom statutárnímu orgánu společenství, ale rovněž i společenství jako takovému.