Jak je to se zápisem skutečných majitelů SVJ?

Mnohá společenství vlastníků se nás v poslední době dotazují, zda a kdy si mají nechat zapsat svého skutečného majitele. Ohledně zápisu do evidence skutečných majitelů totiž bohužel vznikla spousta nejasností.

Jak je to se zápisem skutečných majitelů SVJ?

Co je evidence údajů o skutečných majitelích?

Evidence údajů o skutečných majitelích, známá spíše jen jako evidence skutečných majitelů, je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích a je vedena rejstříkovými soudy. SVJ v současné době pořád mají povinnost se do této evidence nechat zapsat, a to na základě zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících ve spojení se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Radíme tedy společenstvím, které se na nás obrátí, aby se do evidence nechaly zapsat? Rozhodně ne!

Jak je to v zákoně?

Vláda totiž v červnu předložila Poslanecké sněmovně návrh nového zákona o evidenci skutečných majitelů (sněmovní tisk 886), který stanovuje nevyvratitelnou domněnku, že SVJ skutečného majitele nemají. Za předpokladu, že by byl tento návrh schválen, by tedy SVJ tato povinnost odpadla. Návrh sice byl schválen sněmovnou 19. 11. 2020 ve třetím čtení, nicméně Senát ho vrátil s pozměňovacími návrhy a další projednání je navrženo až na pořad 79. schůze, tedy od 19. 1. 2021.

Zápis o skutečných majitelích

Z toho mimo jiné vyplývá, že zákon nestihl nabýt účinnosti před lhůtou pro zápis skutečných majitelů SVJ, která uplynula 1. 1. 2021, a tudíž by už touto dobou měla být SVJ dle současné právní úpravy do evidence zapsána. Poněkud ošemetným je zde však dovětek v základních informacích o evidenci skutečných majitelů na Portálu Justice.cz, který nám v podstatě říká, že vzhledem ke skutečnosti, že zde absentují přímé sankce za nezapsání skutečného majitele SVJ, „lze v současnosti považovat za vhodné s podáním návrhu na zápis skutečného majitele SVJ vyčkat.“ Do jaké míry je toto prohlášení nabádající k nerespektování zákona v pořádku či nepořádku je již na individuálním posouzení. My společenstvím, které se na nás obrátí, radíme vyčkat na výsledek vývoje zmíněného legislativního procesu, a to ať už povinnost zápisu splnila, či se řídila pokyny na Portálu Justice.cz.

Přečtěte si také:

Může společenství vlastníků investovat?

Musí mít družstvo vlastní internetové stránky?

Jak hlasovat mimo shromáždění, listinně nebo elektronicky?

Více o SVJ Právník

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat