Per rollam aneb jak probíhá hlasování mimo shromáždění?

Problém, na který společenství vlastníků jednotek naráží opakovaně, se týká usnášeníschopnosti na pravidelných shromážděních. Lze tento problém nějak řešit? Co je to hlasování per rollam a co obnáší?

Per rollam aneb jak probíhá hlasování mimo shromáždění?

Ačkoli o tom mnoho vlastníků bytů neví, NOZ umožňuje, v rámci ustanovení § 1210, hlasování mimo schůzi, tzv. per rollam, a to korespondenční cestou. Nová právní úprava obsažená v občanském zákoníku týkající se společenství vlastníků upravuje dva případy, ve kterých lze využít korespondenčního hlasování: 1) v nouzových situacích, kdy není shromáždění usnášeníschopné; 2) když je tento způsob hlasování přímo „zakotven“ ve stanovách bytového domu.

Podívejme se na případ z praxe. Na schůzi společenství vlastníků jednotek se projednává zateplení domu. Bytový dům má 40 bytových jednotek. K tomu, aby mohl být záměr uskutečněn, je zapotřebí odsouhlasení půjčky na 5 milionů. K jeho schválení je zapotřebí, aby bylo shromáždění usnášeníschopné, což je možné jen ve chvíli, kdy jsou přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Problém nastává ve chvíli, kdy se většina vlastníků na shromáždění nedostavuje, např. z důvodu špatné dostupnosti anebo časových možností. Ve chvíli, kdy je prohlášena schůze za neusnášeníschopnou, je možné hlasovat per rollam, mimo řádnou schůzi. Aby to však bylo možné, musela by osoba zodpovědná za svolání shromáždění tuto skutečnost navrhnout písemně, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se shromáždění konalo. Taktéž nelze hlasovat o záležitostech, které nebyly na programu shromáždění.

Jak probíhá korespondenční hlasování v praxi a co vše obnáší?

1) Vlastníkům všech jednotek v domě musí být zaslán a doručen návrh rozhodnutí odpovědnou osobou, a to písemnou formou (vyplývá to z § 1210, odst. 1).

2) V návrhu by měly být podklady, příp. odkaz, kde jsou uveřejněny a údaj o lhůtě k vyjádření.

3) Aby mohlo být hlasování označeno za „platné“, je vyžadováno vyjádření vlastníka jednotky, který musí uvést den, měsíc a rok, kdy hlasuje a dokument podepsat.

4) Dokument, kde se hlasuje, musí obsahovat plné znění návrhu rozhodnutí.

5) Statutární orgán po obdržení výsledků hlasování, oznámí, též písemně, ostatním vlastníkům jednotek výsledek hlasování.

6) Rozhodnutí je považováno za přijaté, jestliže o něm hlasovala většina vlastníků jednotek, nevyžadují-li stanovy vyšší počet hlasů.

Z toho vyplývá, že v současné době hlasování např. formou emailu není zcela přípustné (kvůli podpisům, doručení atp.). V rámci společenství je vhodné se zamyslet nad samotnou formou a podmínkami pro realizaci takového hlasování a případně je „zakotvit“ přímo do stanov. Je otázkou, zda do budoucna nebude možnost hlasování mimo shromáždění ještě více „rozvolněna“ (například o možnost hlasovat elektronicky), pravděpodobně by si tím společenství vlastníků jednotek usnadnilo život.

Nepřehlédněte!

Jak hlasovat mimo shromáždění, listinně nebo elektronicky?

Možnosti hlasování společenství vlastníků v současných podmínkách pandemie COVID-19 a nečastější pochybení při něm

Elektronickým hlasováním pomůžete omezit šíření nákazy koronaviru


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.