Profi předseda SVJ – všestranný odborník

Jedním z nejčtenějších článků za poslední dobu v našem magazínu byl ten o možnosti svěření působnosti člena voleného orgánu odborníkovi, jenž bude tuto činnost vykonávat profesionálně jako placenou službu. Co všechno souvisí s prací profesionálního předsedy a jak náročná je jeho činnost, se dočtete v rozhovoru s jedním z nich.

Profi předseda SVJ – všestranný odborník

Pro více informací či samotný kontakt s profi předsedou navštivte .

Jaké hlavní zodpovědnosti si na sebe bere profesionální předseda?

Statutárním orgánem společenství vlastníků je podle § 1205 výbor, jako orgán kolektivní, v jehož čele stojí předseda výboru, případně předseda společenství, v případě, že je zvolen předseda jako orgán jednočlenný. Úkoly a odpovědnosti statutárního orgánu jsou dány obecným ustanovením OZ a ostatních právních předpisů ukládajících povinnosti vlastníku nemovitých věcí. Především je třeba funkci statutárního orgánu vykonávat s péčí řádného hospodáře. Z toho plynou úkoly v oblasti finanční (vybírání příspěvků do fondu oprav a údržby, řádné hospodaření s těmito prostředky, vymáhání dluhů, vedení řádné účetní evidence a podávání výkazů vůči státním orgánům, rozúčtování záloh na služby atd.). Dále jsou to úkoly v oblasti technické (péče o společný majetek, zajišťování údržby a oprav, sledování kvality jejich provedení, plánování obnovy a rekonstrukce) a úkoly v oblasti administrativně právní (vedení řádné technické dokumentace domu, zajištění pojištění domu a řešení pojistných událostí, zajišťování pravidelných revizí atd.). Z výše uvedených úkolů pak plyne osobní odpovědnost předsedy, případně člena statutárního orgánu za škodu. Tento výčet je pouze ilustrativní. Odpovědnost člena statutárního orgánu je dána ustanovením § 159/1 OZ. „Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky." Ve smyslu § 159/3 OZ je dána majetková odpovědnost člena statutárního orgánu: „Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci."

Jaké pravidelné činnosti vykonává profesionální předseda, co patří k jeho denním aktivitám?
Mimo úkoly uvedené u první otázky musí profi předseda organizovat práci výboru (pokud se jedná o kolektivní orgán – připravovat schůze výboru a pořizovat z nich zápis, připravovat podklady k jednání shromáždění, shromáždění svolávat a předkládat shromáždění návrhy na rozhodnutí, které patří do kompetence shromáždění (§1208 OZ), a podle výsledků hlasování provádět odsouhlasené úkoly a činnosti). Dále o své činnosti podává shromáždění (jako nejvyššímu orgánu společenství) zprávu.

Jaké jsou důležité kroky pro výběr toho správného profesionálního předsedy? Na co si dát při jeho výběru pozor?
V první řadě je třeba zodpovědět otázku, zda chce společenství mít jako statutární orgán jednu osobu, či orgán kolektivní. Obě varianty mají své pro a proti. V případě kolektivního orgánu může profi předseda vykonávat podstatnou část práce výboru, ale právní odpovědnost leží nadále i na ostatních členech výboru. Na druhou stranu je zde pocit lepší kontroly činnosti statutárního orgánu dalšími vlastníky (členy výboru). V případě profi předsedy jednotlivce je právní odpovědnost výlučně na této jedné osobě, ale kontrolu je třeba provádět pouze v rámci shromáždění nebo prostřednictvím dalšího kontrolního orgánu, pokud se na něm shromáždění při schvalování stanov či následně při jejich změně usneslo.

Pro výběr subjektu, který bude vykonávat funkci profi předsedy je zejména důležitá znalost problematiky společenství vlastníků. Výhodou je, pokud profi předseda není fyzickou osobou, ale je to právnická osoba (firma), která má zkušenosti v dané oblasti a zaměstnává profesionály z různých oborů, a je tedy možné jednotlivé problematiky v rámci firmy konzultovat. Rovněž v případě právnické osoby je výhodou zastupitelnost v případě nemoci, dovolené a podobně. Tak jako to platí pro výběr dodavatelů v jiných oborech, je na místě i zde varovat před podezřele nízkou cenou. Práci profi předsedy by měl vykonávat kvalifikovaný odborník a ten přece jen něco stojí.

Jaké znalosti máme vyžadovat od profi předsedy? Jaký rozsah činností po něm můžeme požadovat?

Pokud nemá profi předseda zázemí zkušené firmy, měl by zvládat ekonomickou problematiku, měl by mít znalosti práva minimálně v rozsahu problematiky společenství vlastníků a bytového spoluvlastnictví, jakož i obecná ustanovení o fungování právnických osob a právních povinnostech těchto subjektů vůči státní správě. Taktéž základní technické znalosti včetně periodicity revizí jednotlivých sítí a zařízení. V neposlední řadě pak musí mít taková osoba psychologické znalosti, protože v některých případech je řízení shromáždění a jednání s vlastníky bytů značně složitý úkol, vyžadující velkou dávku diplomacie. Profi předseda by měl vykonávat všechny povinnosti vlastníka vůči státním orgánům a ostatním subjektům včetně správy finančních prostředků a péče o hmotný majetek společenství (společné části domu a pozemku).

Kolik času týdně věnuje přibližně profesionální předseda správě jednoho SVJ?
Časová náročnost výkonu funkce profi předsedy je jen obtížně měřitelná. Záleží na charakteru a velikosti domu, složitosti vlastníků bytů i konkrétním technickém stavu domu ve vztahu k opravám, rekonstrukcím, reklamacím atd. Čas strávený u jednotlivých domů se v závislosti na výše uvedených faktorech může měnit.

S jakou finanční odměnou musí SVJ počítat pro profi předsedu?
Rovněž na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Záleží na faktorech uvedených v předchozí otázce. Rovněž je významné, zda vedle profi předsedy je některá činnost správy domu přenesena na správcovskou firmu, či zda profi předseda vykonává i činnost správní firmy. Obecně je možno podle nabídek na trhu konstatovat, že se odměna za výkon funkce profi předsedy pohybuje v řádu jednotek až desítek tisíc měsíčně.


Mohlo by vás zajímat

Hledáte kde ušetřit? Investujte do výměny starých špaletových oken a ušetřete tisíce korun ročně!

Hledáte kde ušetřit? Investujte do výměny starých špaletových oken a ušetřete tisíce korun ročně!

Letošní raketový růst ceny energií jen potvrdil skutečnost, že meškat s úspornými opatřeními se nevyplácí! Pokud uvažujete o výměně oken ve vašem SVJ není již na co čekat, ceny energií pravděpodobně ještě porostou a inflace postupně prostupuje do všech oborů. Našetřené peníze v SVJ tak stále rychleji ztrácí na své reálné hodnotě. Proč investovat zrovna do výměny oken a na co si dát pozor?

Jak je to se správou plynového zařízení v rámci SVJ?

Jak je to se správou plynového zařízení v rámci SVJ?

Správu plynového zařízení je nutné rozdělit na zařízení ve vlastnictví právnické osoby – společenství vlastníků a zařízení ve vlastnictví soukromé osoby - ve smyslu domácnost. Jaký je rozdíl mezi osobou odpovědnou a pověřenou? Jaká je role výboru SVJ při jejich určování?