Reklama

Alternativní financování rekonstrukcí a oprav v bytových domech

22. 4. 2017

Bytová družstva či SVJ jsou většinou schopna pokrýt z vlastních zdrojů, tedy prostředků fondu oprav, pouze menší opravy a rekonstrukce. Jen málokteré družstvo či SVJ je však schopno uhradit plně z vlastních prostředků i rozsáhlé rekonstrukce.

Kromě v posledních letech hojně využívaných dotací se zde otevírá prostor také pro využití bankovních produktů. ČSOB má dlouholeté zkušenosti s financováním investičních potřeb BD a SVJ. Manažerem zodpovědným za přímé úvěrové produkty pro bytová družstva a SVJ v ČSOB je Ing. Ladislav Koucký, s nímž jsme na téma zajištění finančních prostředků pro realizaci obnovy bytového fondu formou dotací a úvěrů zveřejnili rozhovor v online magazínu Sousedé.cz dne 8. listopadu 2016 na téma „Revitalizace bytových domů podporuje stát i banky“. Dnes na toto téma navazujeme a představujeme alternativní způsob financování investičních potřeb bytových družstev a SVJ.

Zajímavou, plnohodnotnou a velmi vhodnou alternativou přímého financování formou úvěru může být pro řadu investičních záměrů BD a SVJ jejich financování postoupením pohledávky. Využívá se především v oblasti investic do zateplení, výměny oken, rekonstrukce výtahů, kotelen, či osvětlení. Dodavatel (např. stavební firma, dodavatel technologie, projektu se zaručenou úsporou energie apod.) a BD či SVJ uzavřou příslušnou smlouvu o dodávce (kontrakt, smlouvu o dílo), jejíž součástí je rovněž poskytnutí dodavatelského úvěru v podobě postupné splatnosti celkové ceny dodávky formou dohodnutého splátkového kalendáře.

Jakmile dodavatel splní svůj závazek a dodá službu či dílo objednateli, v tomto případě příslušnému BD či SVJ, vznikne mu za BD nebo SVJ pohledávka. Tuto následně postoupí za úplatu bance a postoupení oznámí BD nebo SVJ. Banka pohledávku proplatí dodavateli a následně BD či SVJ postupně splácí pohledávku podle dohodnutého splátkového kalendáře ve dnech splatnosti bance.

![](/upload/_public/magazine/img/schéma_speciální financování DB.PNG)

Výhody tohoto řešení pro BD či SVJ jako investora spočívají zejména v možnosti časově i objemově rozložit splácení závazku podle možností fondu oprav, a to až na 15 let, a ve stanovení pevné výše celkových nákladů, zahrnující rovněž náklady spojené s financováním pohledávky bankou ještě před vlastní realizací investiční akce. V případě projektů se zaručenou úsporou energie se pak investice splácí z realizovaných úspor. BD nebo SVJ jako investor také není zatíženo rozsáhlou administrativou spojenou například s vyřízením dotace či zajištěním úvěru, neboť s bankou jedná dodavatel. Po postoupení pohledávky dodavatele na banku se na straně investora nic nemění, stále eviduje pouze závazek z obchodního styku, nikoli bankovní úvěr. Pro dodavatele přináší tato metoda zlepšení cash-flow, snížení objemu pohledávek v bilanci a vyšší konkurenceschopnost, jelikož dodavatel nabízí s dílem i jeho financování.

Zdroj foto: